ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWZA

05/24/2021 - 16:45

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne „Supon” spółka akcyjna siedzibą w Straszynie [Spółka], KRS 0000139398, na podstawie § 22 Statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 18 czerwca 2021r. o godzinie 15:00, w siedzibie Spółki, Straszyn ul. Spacerowa 1. W terminie od 15 do 17 czerwca 2021r. w siedzibie Spółki wyłożona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad;
 2. wybór przewodniczącego oraz protokolanta Walnego Zgromadzenia;
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania skutecznych uchwał;
 4. wybór Komisji Skrutacyjnej;
 5. przyjęcie porządku obrad;
 6. wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej;
 7. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
 8. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
 9. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
 10. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Władzom Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
 11. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku lub pokryciu straty Spółki;
 12. zamknięcie obrad.
akt_kategoria: 
informacja dla akcjonariuszy