Zarząd PHT „SUPON” S.A.  z siedzibą w Straszynie, informuje, że:

07/05/2021 - 15:45

Zarząd PHT „SUPON” S.A.  z siedzibą w Straszynie, pod adresem: 83 – 010 Straszyn ul. Spacerowa 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy Gdańsk -  Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000139398, informuje, że:

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „SUPON” S.A. z siedzibą w Straszynie w dniu 18czerwca 2021 roku podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020, przeznaczając na dywidendę akcjonariuszy kwotę 102.000,00 zł ( sto dwa tysiące złotych ) tj. 30.00 zł ( trzydzieści złotych ) na jedną akcję.
  2. Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 18 czerwca 2021 ( dzieńdywidendy )
  3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie :SUPON” S.A. ustaliło termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 na  dzień: do 18 sierpnia 2021r             

Wypłata dywidendy dokonywana będzie przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w następujący sposób:             

  1. Przelewem na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza , po złożeniu dyspozycji wg wzoru dyspozycji.
  2. Podpisanie dyspozycji wypłat dywidendy  składanej w Spółce przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika następuje wyłącznie w obecności pracownika Spółki ( dotyczy to również akcjonariuszy będących pracownikami Spółki ).
  3. Dyspozycja wypłaty dywidendy przesłana pocztą do Spółki przez akcjonariusza wymaga podpisu notarialnie poświadczonego.                         
  4. W odniesieniu do akcjonariuszy wiążące dla Spółki są wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze dyspozycji wypłaty dywidendy sporządzone wg udostępnionego wzoru i podpisane na zasadach określonych w pkt 3 i 4 powyżej.
  5. Wypłata dywidendy nastąpi wyłącznie w oparciu o złożone lub przesłane dokumenty oryginalne ( skany, kserokopie, faxy itp. nie będą akceptowane ).
  6. Od należnej akcjonariuszom dywidendy, zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych przychodów uzyskanych z tytułu uzyskanych dywidend oraz kwot pobranego zryczałtowanego podatku.

W celu złożenia dyspozycji wypłat dywidendy Akcjonariusz winien zgłosić się w budynku Zarządu „SUPON” S.A. w Straszynie z dokumentem tożsamości w godz. 7.00 – 15.00.

Termin składania dyspozycji wypłat dywidendy do dnia 30 lipca 2021roku

DO POBRANIA : Dyspozycja wypłaty dywidendy 

akt_kategoria: 
informacja dla akcjonariuszy